Reisenotizen

Ajo – Tucson

Tucson – Tombstone

Mount Lemmon 2

Tucson – Showlow

Show Low – Springerville

Springerville

Springerville – Silver City